Gordy Sheveland #240

Hometown
Oshkosh,Wi.
Sled
  • #240 - Skidoo RV 340 340