Kade Tessmann #122X

Sleds
  • Polaris TX 340
  • #122 - Polaris TX 250
  • #122X - Polaris Indy Trail 340